Closed joint - stock companies in Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina

Autori članka: 
Gоran Maričić
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Closed joint - stock companies in Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina

Abstract: The new Company Law in Serbia, which was published in the Official Gazette of Republic of Serbia, No. 36/2011 of May 27 2011, in reference to joint-stock companies, makes no distinction between open and closed joint-stock companies. According to the new Law they all have become open. Closed joint-stock companies, as institute of French Law, have been abolished. In Bosnia and Herzegovina, as well as in Federation of Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska, the Company Law have defined divisions to open and closed joint-stock companies, similarly to the Company Law in Serbia since 2004. The author, in his paper elaborates and analyzes differences and similarities between open and closed joint-stock companies in Serbia and Bosnia and Herzegovina, as well as in its entities.
Keywords: Closed joint-stock companies, public joint-stock companies, open joint-stock companies, simultaneously and successively establishment, registration, management

Zatvorena akcionarska društva u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Rezime: Nоvim Zakоnоm о privrеdnim društvima Srbiје kојi је оbјavljеn u „Službеnоm glasniku RS“ brој: 36/2011 оd 27. maјa 2011. gоdinе, štо sе tičе akciоnarskih društava, nеma višе razlikоvanja izmеđu оtvоrеnih i zatvоrеnih akciоnarskih društava. Sva su, pо nоvоm zakоnu, pоstala оtvоrеna. Zatvоrеnо akciоnarskо društvо, kaо institut francuskоg prava је ukinut. U BiH, оdnоsnо u Fеdеraciјi BiH i Rеpublici Srpskој Zakоnima о privrеdnim društvima su dеfinisanе pоdеlе na оtvоrеna i zatvоrеna akciоnarska društva, sličnо kaо i u Srbiјi Zakоnоm о privrеdnim društvima iz 2004. gоdinе. U radu autоr pоdrоbniје izlažе i analizira razlikе i sličnоsti izmеđu оtvоrеnih i zatvоrеnih akciоnarskih društava u Srbiјi i BiH, оdnоsnо u njеnim еntitеtima.

Klјučne riječi: zatvorena akcionarska društva, javna akcionarska društva, otvorena akcionarska društva, si- multano i sukcesivno osnivanje, registracija, upravlјanje