People

GODIŠNJAK
FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka

Izdavač/Published by
Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka /Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka
Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina

Urednik izdavača
Prof. dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Vladimir Đurić, Bosna i Hercegovina

Urednik 
Prof. dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Izdavački savjet

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, Bosna i Hercegovina
Mr Siniša Aleksić, Bosna i Hercegovina
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Esad Jakupović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ilija Babić, Srbija
Prof. dr Danče Manoleva-Mitrovska, Makedonija
Prof. dr Drago Radulović, Crna Gora
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Uređivački odbor

Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina
Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crna Gora
Prof. dr Vlado Belaj, Hrvatska
Prof. dr Stanko Bejatović, Srbija
Prof. dr Vesna Rijavec, Slovenija
Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska, Makedonija
Prof. dr Dragan Jovašević, Srbija
Prof. dr Jovan Ćirić, Srbija

Lektor
Prof. Tanja Ančić

Tehnički urednik
Sretko Bojić

Web dizajn
Marko Milovanović

Štampa
Art print, Banja Luka

Tiraž
300

 

ADRESA/MAILING ADDRESS

Fakultet pravnih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron
Pere Krece 13.
78000 Banja Luka

GLAVNI KONTAKT/ PRINCIPAL CONTACT
Uredništvo

Telefon: prof.dr Vladimir Čolović: +387 (0) 51 247 926;

Fax: +387 (0) 51 247 921;
e-mail: gfpn@apeiron-edu.eu