Executive Criminal Law

Autori članka: 
Marina Simović, Dragan Jovašević
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Executive Criminal Law
- Basic concept and characteristics –

Summary: Executive criminal law or the right of execution of criminal sanctions is the third constituent part of the criminal proceedings which logically follows after the substantive criminal law and formal criminal procedural law. Only the proceedings of execution of types and measures of criminal sanctions prescribed by the law and pronounced in court proceedings give the purpose to its prescription, and that is suppression and prevention of criminality. Since this is a new branch of positive criminal (penal) law, the authors, on the basis of domestic and foreign legal theory, have analyzedat this paper the concept, subject, title, function, sources, characteristics, legal nature and location of this branch of criminal law.
Key words: law, criminal penalties, enforcement, positive law, jurisprudence.

Izvršno krivično pravo

Rezime: Izvršno krivično pravo ili pravo izvršenja krivičnih sankcija predstavlja treći konstitutivni dio krivičnog prava koje logično slijedi poslije materijalnog krivičnog prava i formalnog krivičnog procesnog prava. Tek u postupku izvršenja u zakonu propisanih i u sudskom postupku izrečenih vrsta i mjera krivičnih sankcija ostvaruje se svrha njihovog propisivanja, a to je suzbijanje i sprječavanje kriminaliteta. Budući da se radi o novoj grani pozitivnog krivičnog (kaznenog) prava, autori su u ovom radu na bazi domaće i inostrane pravne teorije analizirali pojam, predmet, naziv, funkciju, izvore, karakteristike, pravnu prirodu i mesto ove grane kaznenog prava.

Ključne riječi: zakon, krivične sankcije, izvršenje, pozitivno pravo, pravna nauka.