Legal Nature of Civil Liabilityfor Damage Caused by Animals

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Legal Nature of Civil Liabilityfor Damage Caused by Animals

Summary: Using the historic and legal-comparison method, the author tries to give an answer on the following questions: whether and under what conditions the animals can be regarded as dangerous things, and whether the rules on strict liability for damage from the dangerous things and dangerous activities can be applied to cases of damages from animals and activities in connection with them.
Key words: animals, dangerous things, liability, damage

Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja

Rezime: Koristeći se deskriptivnim, istorijskim i uporedno-pravnim metodom, autor referata pokušava dati odgovor na pitanja: da li i pod kojim uslovima se životinje mogu smatrati opasnim stvarima, te da li se i na štete od životinja i djelatnosti u vezi sa njima, mogu primjeniti pravila o objektivnoj odgovornosti za štete od opasnih stvari i opasnih djelatnosti.

Ključne riječi: životinje, opasne stvari, odgovornost, šteta.