Parole Criminal Law And Practice Of The Republic Of Srpska

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2015
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Parole Criminal Law And Practice Of The Republic Of Srpska

Abstract: Conditional release of the convicted person is an important and almost all modern criminal systems applicable criminal law, criminal policy and penalty doctrine, which has a very important role from the viewpoint of a particular impact on the convicted person in terms of its further re-socialization, or repair, now in a new, changed circumstances in compared to the one which housed while in the correctional institution. Thus, in the Republic of Srpska, where, according to Article 154, Paragraph 1 of the Law on Execution of Criminal Sanctions Srpska, convicted persons for which it is reasonable to expect that he would not do the crimes, and was sentenced achieve the purpose of punishment can expect a conditional discharge from a criminal correctional institutions in accordance with the provisions of the Criminal Code of the Republic of Srpska, certainly to encourage their personal efforts to engage in life at large. It is on conditional release and its specific characteristics in general, and in particular the Institute of parole in the codes of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) will be discussed in this paper.
Keywords: sentence of imprisonment, parole, correctional institutions, commission for parole.

Primjena uslovnog otpusta u Republici Srpskoj

Rezime: Uslovno otpuštanje osuđenog lica predstavlja važan i u skoro svim savremenim krivičnim sistemima primjenjiv krivičnopravni, krimalnopolitički i penološki institut koji itekako ima značajnu ulogu sa stanovišta posebnog uticaja na osuđenog u smislu njegove dalje resocijalizacije, odnosno popravljanja, ali sada u novim, promijenjenim okolnostima u odnosu na one u kojima se nalazio za vrijeme boravka u kazneno-popravnoj ustanovi. Tako je i u Republici Srpskoj u kojoj, prema odredbi člana 154 stav 1 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske, osuđena lica za koja se osnovano može očekivati da više neće činiti krivična djela, te da je izrečena kazna postigla svrhu kažnjavanja mogu očekivati uslovno otpuštanje iz kazneno-popravne ustanove u skladu s odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske, svakako radi podsticanja njihovih ličnih napora za uključivanje u život na slobodi. Upravo o uslovnom otpustu i njegovim specifičnostima uopšte, a posebno o institutu uslovnog otpusta u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske (i Bosne i Hercegovine) biće riječi u ovom referatu.

Ključne riječi: kazna lišenja slobode, uslovni otpust, kaznenopopravna ustanova, komisija ua uslovni otpust.