Protection of Property Rights in the Law of Republika Srpska

Autori članka: 
Duško Medić
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Protection of Property Rights in the Law of Republika Srpska

Abstract: Property right as the most extensive legally recognized ownership on things has also wide-ranging legal protection. The author deals with the issue of the protection of the property rights in accordance with the Republika Srpska Law of Proprietary Rights. This Law distinguishes property claim for return on things (rei vindicatio), hypothetical property claim, (actio Publiciana) and claim for intrusion or disturbance (actio negatoria). The aforementioned claims also existed in the Roman legislation. Principles regarding protection of the property rights, mostly apply to the protection of rights of co-owners and joint proprietors.
Key words: property, protection of ownership rights, hypothetical owner

Zaštita prava svojine u pravu Republike Srpske

Rezime: Pravo svojine kao najšira pravna vlast na stvari uživa i najsveobuhvatniju pravnu zaštitu. Autor u radu analizira zaštitu prava svojine prema Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske. Ovaj zakon poznaje svojinsku tužbu za vraćanje stvari (rei vindicatio), zatim tužbu iz pretpostavljene svojine (actio Publiciana) i tužbu zbog smetanja odnosno uznemiravanja (actio negatoria). Radi se o tužbama koje je poznavalo i rimsko pravo. Principi koji se odnose na zaštitu prava svojine, u osnovi, važe i za zaštitu prava suvlasnika i zajedničara.

Ključne riječi: svojina, zaštita prava svojine, vlasnik stvari, pretpostavljeni vlasnik.