Territorial Disputes in the EU Members

Autori članka: 
Vladimir Čolović
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Territorial Disputes in the EU Members

Summary: The issue of territorial disputes is a problem of a large number of states. These problems exists in the EU and in countries candidate for accession to this organization. As to the former Yugoslav republics following the collapse of the common state, the problems are created in terms of determining the territory. The issue of borders after the dissolution of a federal state such as Yugoslavia, creating major problems that can be solved only by applying two basic principles - the principle of demarcation and the principle of self-determination of nation. In international law there is no general rule, according to which the retreating boundary between the states. The author deals with issues of particular territorial disputes in the EU and between the EU countries and countries of the Western Balkan. Practically, these disputes between EU countries have existed before, and have not been resolved to their joining the organization. Whether the EU can guarantee resolution of these disputes is one of the issues raised in the paper, given that many disputes are not settled in countries that are longer or shorter time-EU countries. The conclusion is that it can not, because there are no adequate tools for this so that all the leaves to the states in disputes.
Key words: border, disputes, European Union, demarcation, self-determination, international agreement, international law.

Teritorijalni sporovi u zemljama Evropske unije

Rezime: Pitanje teritorijalnih sporova predstavlja problem velikog broja država. Ti problemi postoje i u zemljama EU, kao i u zemljama kandidatima za ulazak u ovu organizaciju. Što se tiče bivših republika SFRJ, nakon raspada ove zajedničke države, nastali su problemi u pogledu određivanja teritorije. Pitanje granica nakon raspada jedne savezne države, kao što je bila Jugoslavija, stvara velike probleme, koji se mogu rešiti samo primenom dva osnovna principa - princip razgraničenja i princip samoopredeljenja naroda. U međunarodnom pravu ne postoji opšte pravilo, prema kojem povlače granicu između država. Autor se bavi pitanjima pojedinih teritorijalnih sporova u zemljama EU, kao i između država EU i zemalja zapadnog Balkana. Praktično, navedeni sporovi između zemalja EU su i ranije postojali, a nisu rešeni njihovim ulaskom u ovu organizaciju. Da li EU može da garantuje rešavanje ovih sporova je jedno od pitanja pokrenutih u radu, obzirom da mnogi sporovi nisu rešeni u zemljama koje su duže ili kraće vreme članice EU. Zaključak je da ne može, jer nema adekvatne instrumente za to, tako da se sve prepušta državama u sporu.

Ključne reči: granica, sporovi, Evropska unija, razgraničenje, samoopredeljenje, međunarodni sporazum, međunarodno pravo.